Photo Album

Iraqi Ambassador calls on the President

26 July 2012

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ބޭރުގެ ތިން ޤައުމެއްގެ ސަފީރުން މިއަދު އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
26 ޖުލައި 2012, ޚަބަރު
British High Commissioner, Iraqi Ambassador and Iranian Ambassador call on the President
26 July 2012, Press Release