Photo Album

President Waheed meets foreign dignitaries

26 July 2012

Related Articles

މިނިވަންދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭރުގެ ޢިއްޒަތްތެރިންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
26 ޖުލައި 2012, ޚަބަރު
President Waheed meets Foreign Dignitaries
26 July 2012, Press Release