Photo Album

President and First Lady host official reception on the occasion of Independence Day

25 July 2012

Related Articles

މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޙަފްލާ، މިރޭ ޤައުމީ ދާރުލްއާޘާރުގައި ބާއްވަވައިފި. ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ މިނިވަންކަމާއި ތަރައްޤީއަކީވެސް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ޤައުމަށްޓަކައި ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދްމަތުގެ ނަތީޖާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
25 ޖުލައި 2012, ޚަބަރު
President and First Lady host official reception on the occasion of Independence Day
25 July 2012, Press Release