Photo Album

Opening ceremony of Dialysis Unit, Hulhumale Hospital

12 July 2012

Related Articles

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ޑައިލިސިސްގެ ޚިދްމަތް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު އިފްތިތާޙު ކުރައްވައިފި
12 ޖުލައި 2012, ޚަބަރު
President Waheed inaugurates Dialysis Unit at Hulhumale Hospital
12 July 2012, Press Release