Photo Album

Disability Award 2012

10 July 2012

Related Articles

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢަކީ އޯގާތެރި، ޢަދުލުވެރި، އަދި އަޅާލާ މުޖުތަމަޢަކަށް ހެދޭނީ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީސްމީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ހުރިހާ އެންމެންވެސް އަޅާލުން އިތުރުކޮށްގެން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
11 ޖުލައި 2012, ޚަބަރު
President Waheed has presented the “Disability Award 2012”
11 July 2012, Press Release