Photo Album

236th USA Independence Day function

08 July 2012

Related Articles

ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވާ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް ޙައްލުކުރެއްވުމަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލެއްވުމަށްޓަކައި، ނައިބު ރައީސް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި
8 ޖުލައި 2012, ޚަބަރު
Vice President thanks US Government for continuous support and assistance
08 July 2012, Press Release