Photo Album

President Waheed delivers lecture at ICWA

14 May 2012

Related Articles

އެއްވެސް ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެންވެސް، އެއްވެސް ފަރާތެއް، ޤާނޫނުއަސާސީން އިސްތިސްނާ ނުކުރެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަމާއި، ޝަރުޢީ މުއައްސަސާތަކަށް އާންމުންގެ އިތުބާރު އަލުން ހޯއްދެވޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވުމަކީ، ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޙާޞިލު ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މުހިންމު ދެ މަޤްޞަދު ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
14 މޭ 2012, ޚަބަރު
President Waheed lectures at ICWA
14 May 2012, Press Release