Photo Album

President Waheed visits Maldivian High Commission in New Delhi

13 May 2012

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، ނިއުދިއްލީގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަނަށް މިއަދު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި، އެތާނގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
13 މޭ 2012, ޚަބަރު
President and First Lady visit Maldivian High Commission
13 May 2012, Press Release