Photo Album

Inauguration of 2nd AGPA Annual Conference

09 May 2012

Related Articles

ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެފައިވާ އުފެއްދުންތެރި ޚިދްމަތެއްގެ ގޮތުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ބައްޓަން ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
9 މޭ 2012, ޚަބަރު
“We need to see how civil service can be made impartial” -President Waheed
09 May 2012, Press Release