Photo Album

President appoints CSC member

07 May 2012

Related Articles

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް އަލްފާޟިލާ ޖަމީލާ ޢަލީ ޚާލިދު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
7 މޭ 2012, ޚަބަރު
President appoints Civil Service Commission member
07 May 2012, Press Release