Photo Album

President inaugurates the 4th meeting of SAARC health ministers

12 April 2012

Related Articles

ސާކްގެ ސަރަޙައްދީ އެއްބާރުލުމުގެ ތެރެއިން ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަން ރަނގަޅުކުރެވިދާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
12 އޭޕްރިލް 2012, ޚަބަރު
President inaugurates the 4th meeting of SAARC health ministers
12 April 2012, Press Release