Photo Album

The newly sworn-in President addresses the nation

07 February 2012

Related Articles

ޤައުމުގައި ކަންކަން ހިންގަވަމުން ގެންދަވާނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ވިދާޅުވެއްޖެ. ޤާނޫނާ ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަށް، ސިފައިންގެ މީހަކަށްވިޔަސް، ފުލުހަކަށްވިޔަސް އަދި ޢާންމު ފަރުދަކަށްވިޔަސް އަމުރު ނުކުރައްވާނޭ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަގާމާ މިއަދު ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވައިފި
7 ފެބުރުވަރީ 2012, ޚަބަރު
President Dr Waheed assures that rule of law will be upheld
07 February 2012, Press Release