Photo Album

President Nasheed opens Maritime Academy of Maldives

06 December 2011

Related Articles

ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް އެއީ ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ފައިދާ އެންމެ ބޭނުންތެރި ގޮތެއްގައި ހިފެންޖެހޭނެ އެއްޗެތި ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި.
6 ޑިސެންބަރު 2011, ޚަބަރު
President opens Maritime Academy of Maldives
06 December 2011, Press Release