Photo Album

Roundtable meeting on “Security Implications of Climate Change in South Asia”

01 December 2011

Related Articles

މޫސުމަށް ކުރިމަތިވާ އާދަޔާ ޚިލާފް ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން، މި ސަރަޙައްދުގެ ކޮންމެ ޤައުމަކަށް ކުރިމަތިލާ ގެއްލުމުން، މިސަރަޙައްދުގެ ހުރިހާ ޤައުމަކަށް އަސަރުކުރާނެ ކަމާއި، މިކަންކަމުގެ ޙައްލެއް ހޯދުމުގައި، ސަރަޙައްދީ އެއްބައިވަންތަކަމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
1 ޑިސެންބަރު 2011, ޚަބަރު
“Regional Collaboration is Crucial to Key Developments in Security Risks Caused by Climate Change Affects,” Vice President
01 December 2011, Press Release