Photo Album

Launching of Dhiraagu Initial Public Offering

04 October 2011

Related Articles

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ، މާލީ ސިޔާސަތުގެ ނާރެހާއި، ރައްޔިތުންނަށް ވިޔަފާރީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވާލަދެނީ، ޙިއްޞާގެ މާރުކޭޓް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
5 އޮކްޓޫބަރު 2011, ޚަބަރު
Government Aims to Expand its Economic and Fiscal Reform Agenda by Divesting Part of its Stake in Dhiraagu to the Maldivian Public
05 October 2011, Press Release