Photo Album

Surfing Champions Trophy 2011

04 September 2011

Related Articles

ރާޅާ އެޅުމުގެ ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަނުން ވާދަކުރި މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
4 ސެޕްޓެންބަރު 2011, ޚަބަރު
President awards Grand Champion Trophy at the Surfing Champions Trophy 2011
04 September 2011, Press Release