Photo Album

President Extends Eid Greetings to the People o f Addu City

30 August 2011

Related Articles

ބަރަކާތްތެރި ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށާއި އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި
29 އޮގަސްޓް 2011, ޚަބަރު
President Nasheed Extends Greetings on the Occasion of Eid ul-Fitr
29 August 2011, Press Release