Photo Album

Inauguration of Thinadhoo Development Corp Ltd.

23 August 2011

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ތިނަދޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައި، މަތި ދެކުނު ސަރަޙައްދުގެ ސްޓޭޑިއަމް، ތިނަދޫ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރައްވައިފި
23 އޮގަސްޓް 2011, ޚަބަރު
President Inaugurates Thinadhoo Development Corp Ltd.
23 August 2011, Press Release