Photo Album

President Nasheed meets DRP Leader Ahmed Thasmeen Ali

20 August 2011

Related Articles

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޓެކްސްގެ ބިލްތަކަށް އިދިކޮޅު ޑީ.އާރު.ޕީ.ގެ ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި، އެޕާޓީގެ ލީޑަރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
20 އޮގަސްޓް 2011, ޚަބަރު
President Nasheed meets DRP Leader
20 August 2011, Press Release