Photo Album

President's Press Conference following meeting with Opposition Leader

20 August 2011

Related Articles

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޓެކްސްގެ ބިލްތަކަށް އިދިކޮޅު ޑީ.އާރު.ޕީ.ގެ ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި، އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިރޭ ބައްދަލުކުރައްވައިފި. ޑީ.އާރު.ޕީ.ގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފަންނީ ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައި، ގެންނެވެން އޮތް ބަދަލެއް ގެންނެވޭތޯ ބައްލަވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
20 އޮގަސްޓް 2011, ޚަބަރު
President Nasheed Answers Concerns Voiced by DRP-Opposition on Government’s Fiscal and Economic Reform Programme
20 August 2011, Press Release