Photo Album

President teaches at Dharumavantha School

23 May 2011

Related Articles

ތަހުޒީބު އިޤްތިޞާދެއް ބިނާކުރެއްވުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ގެންނަވާ ބަދަލުތަކާ ބެހޭގޮތުން ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގެ ކްލާހެއްގެ ސެޝަނެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ކިޔަވައިދެއްވައިފި
23 މޭ 2011, ޚަބަރު
President Explains Economic Reforms to Dharumavantha School Students
23 May 2011, Press Release