Photo Album

President appoints Hassan Shujau as the Minister of State for Transport and Communication

17 May 2011

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެއްގެ މަގާމަށް އާ ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައި، މިހާރު ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ތިއްބެވި ދެބޭފުޅަކު، އެހެން ދެވުޒާރާއަކަށް ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
17 މޭ 2011, ޚަބަރު
President Appoints Hassan Shujau as the Minister of State for Transport and Communication; Makes Other Senior Appointments
17 May 2011, Press Release