Photo Album

US Assistant Secretary of State for South and Central Asian Affairs calls on the President

02 May 2011

Related Articles

އެމެރިކާގެ އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސައުތު އެންޑް ސެންޓްރަލް އޭޝިޔަން އެފެއާޒް، ރޮބަރޓް ބްލޭކް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
2 މޭ 2011, ޚަބަރު
US Assistant Secretary of State for South and Central Asian Affairs Calls on the President
02 May 2011, Press Release