Photo Album

Ceremony to mark the International Workers' Day 2011

01 May 2011

Related Articles

2012 ވަނަ އަހަރު ފެށޭއިރު، ބާޒާރުގައި ހުރި މުދަލުގެ ވަރަށް ގިނަ ބާވަތްތަކަކީ، ޑިއުޓީ ނުނެގޭ ތަކެތި ކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވުމަށްޓަކައި ޑިއުޓީއަށް ބަދަލު ގެންނެވުމަށް، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
1 މޭ 2011, ޚަބަރު
Government to Remove Import Duties on Many Items from 2012 and Introduce a Minimum Wage This Year – President Announces
01 May 2011, Press Release