Photo Album

Ceremony to mark the 78th anniversary of Maldives police

12 April 2011

Related Articles

ރާއްޖޭގެ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފުރިހަމަ އަގު، ހިތްތަކުގައި ވަޒަން ކުރެއްވުމަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސް ކުރައްވައި، ހުރިހާ ހާލަތެއްގައި އެބޭފުޅުންނަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް އެމަނިކުފާނު ގޮވާލައްވައިފި. ނޫކަށިފުރައިގެ ޒުވާނެއްގެ ޕޮލިސް ރިޕޯޓްގައި ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮތް ނަމަވެސް، އެ ރެކޯޑާމެދު ހިނދުކޮޅަކަށް ހިތް މޮޅި ކޮށްލެއްވުމަށްފަހު، ޤައުމުގެ ޙައްޤުގައި އޭނާ ބަލައިގަނެ، ވަޒީފާއެއް ދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
11 އޭޕްރިލް 2011, ޚަބަރު
President Calls for Public Appreciation and Support for Maldivian Police; Urges Employers to Show Compassion Towards Reformed Criminals
11 April 2011, Press Release