Photo Album

President delivers the Presidential Address 2011

03 March 2011

Related Articles

ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާ ހިމެނޭ ހުރިހާކަމެއްގައި ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލެއްވުން ދެއްވުމުގެ މުޅިން އާ ޒަމާނެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފަށްޓަވައިދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި. އިޤްތިޞާދީ، އިޖުތިމާޢީ، އަދި ހެޔޮވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މިދިޔަ ދެއަހަރު ސަރުކާރުންވަނީ، ކާމިޔާބު ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގަވާފައި ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 މާރިޗު 2011, ޚަބަރު
President Appeals for Unity and a New Era of Co-operation for the Betterment of the People
03 March 2011, Press Release