Photo Album

Cyprus High Commissioner Calls on the First Lady

28 February 2011

Related Articles

ސައިޕްރަސްގެ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ލައިލާ ޢަލީގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
28 ފެބުރުވަރީ 2011, ޚަބަރު
Cyprus High Commissioner Pays Courtesy Call on First Lady
28 February 2011, Press Release