Photo Album

New Romanian Ambassador Presents Credentials to the President

27 February 2011

Related Articles

ރުމޭނިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެކަމަނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
27 ފެބުރުވަރީ 2011, ޚަބަރު
New Romanian Ambassador Presents Credentials to the President
27 February 2011, Press Release