Photo Album

President meets Maldivian students in India

24 February 2011

Related Articles

ރާއްޖެއަކީ ވަރަށް ބާރަށް ބަދަލުވަމުން އަންނަތަނެއް ކަމަށާއި، މީގެ އަހަރެއް ކުރީގެ ރާއްޖޭގެ ޙަޤީޤަތްތަކާ މިއަދާ ވަރަށް ތަފާތު ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
24 ފެބުރުވަރީ 2011, ޚަބަރު
President Meets Maldivians Studying in India
24 February 2011, Press Release