"ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯނު ސްކީމް" ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙު ކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
14 ޖޫން 2021 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ކޯވިޑް-19ގެ މިހާރުގެ ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ބައެއް ކަންކަން ޙިއްޞާކޮށްލެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާއި، މި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަޙްމަދު ނަސީމާއި، ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޑޮކްޓަރ ނަޒްލާ މުޞްޠަފާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާއި، އަދި ނޫސްވެރިން ދެންނެވި ސުވާލުތަކާއި، އެ ސުވާލުތަކަށް އެބޭފުޅުން ދެއްވި ޖަވާބުތައް
8 ޖޫން 2021 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ކޯވިޑް-19ގެ ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ބައެއް ކަންކަން ޙިއްޞާކޮށްލެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާއި، މި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަޙްމަދު ނަސީމާއި، ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޑޮކްޓަރ ނަޒްލާ މުޞްޠަފާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާއި، އަދި ނޫސްވެރިން ދެންނެވި ސުވާލުތަކާއި، އެ ސުވާލުތަކަށް އެބޭފުޅުން ދެއްވި ޖަވާބުތައް
25 މޭ 2021 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރެއްވުމާއި، އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުން އިޤްރާރުވުމުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
17 މޭ 2021 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ދިވެހި ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
12 މޭ 2021 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް އަމާޒުކޮށް، ދިން ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ދިވެހި ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
7 މޭ 2021 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާއި، ނޫސްވެރިން ދެންނެވި ސުވާލުތަކާއި އަދި އެ ސުވާލުތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބުތައް
12 އޭޕްރިލް 2021 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
އަލްޤާޟީ ޙަސަން ތާޖުއްދީން ލިޔުއްވާފައިވާ "ތާރީޚު އިސްލާމި ދީބާ މަޙަލް" ނެރެދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
1 އޭޕްރިލް 2021 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
އައި.އާރް.އައި ޕޮލިސީ ކޯޑިނޭޝަން ކޮންފަރެންސްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
30 މާރިޗު 2021 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާއި، ނޫސްވެރިން ދެންނެވި ސުވާލުތަކާއި އަދި އެ ސުވާލުތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބުތައް
10 މާރިޗު 2021 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް