ރާއްޖެއަށް މިހާރު ޒިޔާރަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އައި.އެލް.އޯ.ގެ ވަފްދާ ނައިބު ރައީސް، ބައްދަލުކުރައްވައިފި
20 ޖުލައި 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ މިއަދު އުފައްދަވައިފި
20 ޖުލައި 2009
މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ދޮރުތައް ބަންދުކުރެއްވުމުގައި، ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށްވުރެ ބޮޑު ޚިދްމަތެއް ކޮށްދެވޭނެ ބަޔަކު ތިބިކަމަށް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެ
19 ޖުލައި 2009
މާލެ ސާފުކުރުމަށް މިއަދު ހިންގެވި ޕްރޮގްރާމްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
18 ޖުލައި 2009
އިންޑިޔާ ކަނޑުގައި އުޅެމުންދާ ބޮޑުމަހާއި ކޯމަސް ޙިމާޔަތް ކުރުމާބެހޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ނައިބު ރައީސް މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
18 ޖުލައި 2009
ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނާ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ޝަރްޢީ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ ކަމަށާއި، ސަރުކާރުން ޝަރީޢަތަކާ ބެހިވަޑައެއްނުގަންނަވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ. ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާއަކީ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފި
17 ޖުލައި 2009
ރާއްޖޭގައި ކީރިތި ޤުރްއާނަށްދެވޭ ޝައުޤުވެރިކަން އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އިތުރުކުރެއްވުމަކީ، މި ސަރުކާރުން ވަރަށްބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ ކަމެއް ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
17 ޖުލައި 2009
ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގައި ސްރީލަންކާގެ ރައްޔިތުންގެ ޙިއްޞާ ވަރަށް ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ސްރީލަންކާގެ ރައްޔިތުން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކަށް ނައިބު ރައީސް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި
17 ޖުލައި 2009
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލީސް ސަރިވިސްއިން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ތަޙްޤީޤަށް ޖިނާއީ ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ ހުރަސްއަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައާބެހޭގޮތުން މާދަމާގެ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެ
16 ޖުލައި 2009
ޑިމޮކްރަސީގެ ޅަފަތުގައި ހުރިހާ ފަރާތަކުންވެސް ރައްޔިތުންގެ މަސްލަޙަތު އިސްކުރައްވައިގެން، އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާއެކު މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
16 ޖުލައި 2009