އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު މުޅި ދުނިޔޭގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތިމާވެށްޓާގުޅޭ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅިގެން، އެދުވަހު ރާއްޖޭގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް، ނައިބު ރައީސް މިއަދު ހަވީރު އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި
24 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މާދަމާ ދެއްވާ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބުގައި، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބައްލަވާލައްވާނީ އެމަނިކުފާނު ނިއުޔޯކަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅަށް
24 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އ.ދ. މަޖިލީހުގެ 64 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި މިރޭ ތަޤްރީރު ކުރައްވާނެ
24 ސެޕްޓެންބަރު 2009
އިޤްތިޞާދާއި ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމަށް ޤަޠަރުގެ އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ
24 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ކުރީގެ އާދަތައް ދޫކޮށް، ކޯޕަންހޭގަން ސަމިޓަށް ދިޔުމަށް ލިބިފައިމިވާ ތާރީޚީ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިއްޕެވުމަށް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވާލައްވައިފި
23 ސެޕްޓެންބަރު 2009
"ކްލިންޓަން ގްލޯބަލް އިނިޝިއެޓިވް"ގެ އަހަރީ ޖަލްސާ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
23 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނައުރޫގެ ރައީސާއި ގްރެނާޑާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
22 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ނުކުރަންވީ ކަންތައްތަކުގެ ބަދަލުގައި، ކުރަންވީ ކަންތައްތަކުގެ ލިސްޓެއް އެކުލަވާލައި އެލިސްޓްގައިވާ ކަންތައްތަކަށް އަމަލުކުރުމަށް ފެށުމަކީ، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކަށް އޮތް ހައްލެއް ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
22 ސެޕްޓެންބަރު 2009
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، އިޖްތިމާޢީ ޢަދާލަތާ ބެހޭގޮތުން ނިއުޔޯކްގައި އިއްޔެ އޮތް ރެލީއެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
22 ސެޕްޓެންބަރު 2009
”އޭޖް އޮފް ސްޓިއުޕިޑް“ މިފިލްމްގެ ގްލޯބަލް ޕްރިމިއަރގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
22 ސެޕްޓެންބަރު 2009