ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗެއަރމަންގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
24 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ގާމާދޫ ޖަލު ހުރި ސަރަޙައްދުން އިންސާނެއްގެ ބޮލުގެ ކަށިގަނޑެއް ފެނުމާ ގުޅިގެން، އެކަން ތަޙްޤީޤު ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަންގަވައިފި
24 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ފަޤީރުންނާއި ނިކަމެތިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދްމަތް، މި ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހަމަ އެންމެ ފިޔަވަޅެއްވެސް ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމުގައި ސްޕެޝަލް އެންވޯއި އޮފް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އިބްރާހީމް ޙުސައިން ޒަކީ ވިދާޅުވެއްޖެ
24 ސެޕްޓެންބަރު 2009
އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު މުޅި ދުނިޔޭގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތިމާވެށްޓާގުޅޭ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅިގެން، އެދުވަހު ރާއްޖޭގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް، ނައިބު ރައީސް މިއަދު ހަވީރު އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި
24 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މާދަމާ ދެއްވާ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބުގައި، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބައްލަވާލައްވާނީ އެމަނިކުފާނު ނިއުޔޯކަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅަށް
24 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އ.ދ. މަޖިލީހުގެ 64 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި މިރޭ ތަޤްރީރު ކުރައްވާނެ
24 ސެޕްޓެންބަރު 2009
އިޤްތިޞާދާއި ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމަށް ޤަޠަރުގެ އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ
24 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ކުރީގެ އާދަތައް ދޫކޮށް، ކޯޕަންހޭގަން ސަމިޓަށް ދިޔުމަށް ލިބިފައިމިވާ ތާރީޚީ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިއްޕެވުމަށް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވާލައްވައިފި
23 ސެޕްޓެންބަރު 2009
"ކްލިންޓަން ގްލޯބަލް އިނިޝިއެޓިވް"ގެ އަހަރީ ޖަލްސާ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
23 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނައުރޫގެ ރައީސާއި ގްރެނާޑާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
22 ސެޕްޓެންބަރު 2009