Photo Album

The President departs for the UAE on an official visit

11 February 2024

Related Articles

The President departs for the UAE to attend the World Governments Summit 2024
11 February 2024, Press Release
ވަރލްޑް ގަވަރމަންޓްސް ސަމިޓް 2024 ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޔޫ.އޭ.އީ. އަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުރާވަޑައިގެންފި
11 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު