Photo Album

Türkiye's Culture and Tourism Minister Pays Courtesy Call on the President

27 November 2023

Related Articles

Türkiye's Culture and Tourism Minister Pays Courtesy Call on the President
27 November 2023, Press Release
ތުރުކީވިލާތުގެ ކަލްޗަރ އެންޑް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
27 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު