Photo Album

Minister of Earth Sciences of India pays courtesy call on the President

16 November 2023

Related Articles

Minister of Earth Sciences of India pays courtesy call on the President
16 November 2023, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އަރތް އެންޑް ސައިންސަސް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
16 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު