Photo Album

The official ceremony to confer the most distinguished Foreign Service medal

13 November 2023

Related Articles

ޚާރިޖީ ޚިދުމަތުގެ އެންމެ މަތިވެރި ޝަރަފު، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒް އަޙްމަދު ޚަލީލަށާއި، ފޮރިން ސެކްރެޓެރީ އަޙްމަދު ލަޠީފަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރުވައިފި
13 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The President awards the Most Distinguished Foreign Service Medal to the Minister of State for Foreign Affairs, Ahmed Khaleel, and the Foreign Secretary, Ahmed Latheef
13 November 2023, Press Release
މިދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ބައްޓަންކޮށްފައި އޮތީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މައްޗަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
13 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު
Over the last five years, foreign policy focused on protecting and upholding this nation's peace as the top priority. – President Solih
13 November 2023, Press Release