Photo Album

The President and First Lady officially welcome home Maldivian contingent from IOIG 2023

05 September 2023

Related Articles

އައި.އޯ.އައި.ޖީ 2023 ގައި ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން ހޯދި ފަޚުރުވެރި ތާރީޚީ ކާމިޔާބީތައް ފާހަގަކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރާއްޖޭގެ ޓީމުތަކަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައިފި
5 ސެޕްޓެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The President and First Lady officially welcome home Maldivian contingent from IOIG 2023
05 September 2023, Press Release