Photo Album

The Vice President departs for Saudi Arabia

22 June 2023

Related Articles

މި އަހަރުގެ ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފި
22 ޖޫން 2023, ޚަބަރު
The Vice President departs for Saudi Arabia as Amir al-Hajj
22 June 2023, Press Release