Photo Album

President and First Lady attend reception by MATI to mark the 50th anniversary of tourism

17 July 2022

Related Articles

ކޮންމެ ޤައުމަކަށްވެސް އަމާންކަމުގެ އައްސޭރިއަކަށް ދެވޭނީ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
17 ޖުލައި 2022, ޚަބަރު
President applauds Maldives tourism pioneers' hard work and determination in revolutionising the industry
17 July 2022, Press Release