Photo Album

The President and First Lady arrive in Rwanda

23 June 2022

Related Articles

ކޮމަންވެލްތުގެ ޤައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރުވާންޑާއަށް ވަޑައިގެންފި
23 ޖޫން 2022, ޚަބަރު
The President arrives in Rwanda to attend 26th CHOGM
23 June 2022, Press Release