Photo Album

The President visits K. Kudagiri picnic island site

16 June 2022

Related Articles

މާލޭ ސަރަޙައްދުން ދަތުރުދާން ޚާއްޞަކުރި ކ.ކުޑަގިރި ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާގޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްލަވާލައްވައިފި
16 ޖޫން 2022, ޚަބަރު
The President visits the picnic island development site on Kudagiri Island
16 June 2022, Press Release