Photo Album

The WHO Representative to the Maldives calls on the First Lady

24 May 2022

Related Articles

The WHO Representative to the Maldives calls on the First Lady
24 May 2022, Press Release
ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ މަންދޫބު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
24 މޭ 2022, ޚަބަރު