Photo Album

State Minister for Foreign Affairs of Japan pays courtesy call on the President

03 September 2019

Related Articles

President meets with several Foreign Dignitaries at sidelines of IOC
03 September 2019, Press Release
އައި.އޯ.ސީ.ގެ ހަވާސާގައި ބޭރުގެ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތްތަކެއް ކުރައްވައިފި
3 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު