Photo Album

Vice President meets with the senior officials at the Indian Ocean Island Games and Ministry of Youth, Sports and Community empowerment

04 July 2019

Related Articles

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި
4 ޖުލައި 2019, ޚަބަރު
Vice President meets with Senior Officials of IOIG and Ministry of Youth, Sports and Community Empowerment
04 July 2019, Press Release