Photo Album

President's visit to Baa Atoll Hithaadhoo

12 January 2011

Related Articles

ވީހާވެސް ގިނަ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އުފެއްދެވުމަކީ މިފަހަރުގެ ބަޖެޓްގެ ވަރަށް ބޮޑު އަމާޒެއްކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހާމަކުރައްވައިފި
12 ޖަނަވަރީ 2011, ޚަބަރު
President Visits Hithaadhoo of Baa Atoll
12 January 2011, Press Release