Photo Album

The Vice President meets with members of GA. Dhaandhoo Island Council

10 July 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމުކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
10 ޖުލައި 2024, ޚަބަރު