Photo Album

The President arrives in Kurendhoo Island in Lhaviyani Atoll

09 March 2024

Related Articles

ޅޮއްސަލަފުއްޓަކީ، ކުރެންދޫގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
9 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު