Photo Album

The President meets with the K. Maafushi Island Council and WDC members

07 March 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކ. މާފުށީ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައި މާފުށީގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި، ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
7 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު
The President meets with the Island Council and WDC of K. Maafushi to discuss the crucial developmental plans and the challenges faced by residents
07 March 2024, Press Release