Photo Album

The President meets with the V. Rakeedhoo Island Council and WDC members

06 March 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައި ކައުންސިލްގެ އެދުމުގެ މަތީން ރަކީދޫ އެއްފަސް ކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
6 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު
The President meets with the V. Rakeedhoo Island Council and WDC members; Council Members proposed population consolidation of the residents
06 March 2024, Press Release