Photo Album

The President meets with the M. Veyvah Island Council and WDC members

06 March 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މ. ވޭވަށު ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި، ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
6 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު
President meets with M. Veyvah Council and WDC members to address their most important developmental needs and the concerns of its residential community
06 March 2024, Press Release